Ко и како у САНУ помаже Аљбину Куртију?

27.06.2023.

by Часлав Оцић: Ко и како у САНУ помаже Аљбину Куртију? – Стање ствари (stanjestvari.com)

У ово преломно време борбе за КиМ, грађани се с правом питају зашто САНУ и интелектуалци не дају свој већи допринос борби за очување КиМ у Србији.

А истина је да часни и компетентни научни истраживачи у САНУ на томе и те како раде (1), али се објављивање њиховог рада спречава. Ко и зашто спречава?

Када је пре неколико година отпочео рад Академијског одбора за српско питање, пријавио сам истраживачки пројект и научни скуп о косовскометохијском питању (посебно: економски, својински и демографски аспекти). Две и по године председник АОСП-a академик Владимир С. Костић (уз здушну асистенцију академика Зорана Поповића, Косте Чавошког и Стевана Пилиповића) спречавао је да се тај пројект усвоји и научни скуп организује. Ствар је ишла дотле да је академик Костић накнадно (после оснивања АОСП-а) именовао (мимо Статута) 18 нових чланова Одбора (сви редом из одељења природних и техничких наука с укупним бројем научних референци о КиМ, односно српском питању равном нули) како би „демократском већином“ могао да прегласа сваку варијанту мог предлога за одржавање научног скупа о КиМ. Када су им после 30 месеци понестали (неретко трагикомични) „аргументи“, невољко су пристали да се скуп одржи. Скуп је 25. фебруара 2022. одржан у свечаној сали САНУ. Петнаестак истраживача саопштило је своје резултате у десетак повећих (изванредно аргументованих и статистички документованих) радова, што се види већ и из самог садржаја (за штампу припремљеног) Зборника:

CONTENTS ♦ САДРЖАЈ

B o o k O n e

Proceedings of the scientific conference

ECONOMIC, OWNERSHIP AND DEMOGRAPHIC

ASPECTS OF THE KOSOVO-METOHIA ISSUE

(SASA, February 25, 2022)

───

С в е с к а   п р в а

Зборник радова с научног скупа

ЕКОНОМСКИ, СВОЈИНСКОПРАВНИ И ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ

КОСОВСКОМЕТОХИЈСКОГ ПИТАЊА

(САНУ, 25. фебруара 2022)

ПОЗДРАВНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА САНУ

АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА

───

GREETING SPEACH OF THE SASA PRESIDENT

ACADEMICIAN VLADIMIR S. KOSTIĆ

1–4

I

Časlav Ocić

KOSOVO AND METOHIA ISSUE AS A PAR EXCELLENCE PARADOXICAL

STRATEGIC QUESTION

───

КОСОВСКОМЕТОХИЈСКА НАПЕТОСТ – PAR EXCELLENCE СТРАТЕШКО ПИТАЊЕ

ТИПА ПАРАДОКС

Часлав Оцић

5–28

Gojko M. Rikalović and Dejan S. Molnar

MAIN DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC CHANGES IN KOSOVO AND METOHIA

IN THE FIRST TWO DECADES OF THE 21ST CENTURY

───

ГЛАВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ И ЕКОНОМСКЕ ПРОМЕНЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

У ПРВЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ 21. ВЕКА

Гојко Рикаловић и Дејан Молнар

29–84

Milenko Dželetović and Bojan Dimitrijević

THE (UN)SUSTAINABILITY OF KOSOVO AND METOHIA’S ECONOMY AND SOCIETY

───

(НЕ)ОДРЖИВОСТ КОСОВСКОМЕТОХИЈСКЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА

Миленко Џелетовић и Бојан Димитријевић

85–104

Dragoslav Slović

“KOSOVO” DEBTS AND OWNERSHIP RIGHTS OF SERBIAN INVESTORS

───

„КОСОВСКИ“ ДУГОВИ И ВЛАСНИЧКА ПРАВА СРПСКИХ ИНВЕСТИТОРА

Драгослав Словић

105–114

Mirčeta Vemić and Suzana Lović Obradović

CARTOGRAPHIC DOCUMENTATION PROVING THAT

KOSOVO AND METOHIA HAVE ALWAYS BEEN SERBIAN

───

КАРТОГРАФСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОКАЗУЈЕ ДА СУ КОСОВО И МЕТОХИЈА

ОД ДАВНИНА ПРИПАДАЛИ СРПСКИМ ДРЖАВАМА

Мирчета Вемић и Сузана Ловић Обрадовић

115–142

Duško Čelić

THE QUASI-LEGAL CREATION OF REALITY:

REGISTER OF IMMOVABLES OF KOSOVO AND METOHIA AFTER 1999

───

КВАЗИПРАВНО КРЕИРАЊЕ СТВАРНОСТИ:

РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ПОСЛЕ 1999. ГОДИНЕ

Душко Челић

143–166

Velibor Džomić

SEVEN MODELS FOR THE LEGAL PROTECTION OF THE SERBIAN

ORTHODOX CHURCH’S DIOCESE

OF RAŠKA AND PRIZREN IN KOSOVO AND METOHIA

───

СЕДАМ МОДЕЛА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Велибор Џомић

167–184

Slobodan Vujić and Milinko Radosavljević

MINING RESOURCES OF KOSOVO AND METOHIA

───

РУДНИЧКИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Слободан Вујић и Милинко Радосављевић

185–198

XI

Jovan Kršić

ETHNIC ALBANIANS IN KOSOVO AND METOHIA: DEMOGRAPHIC CHANGES,

1948–2021

───

ЕТНИЧКИ АЛБАНЦИ НА КОСОВУ И У МЕТОХИЈИ: ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ

1948–2021.

Jован Кршић

199–230

Siniša Ljepojević

KOSOVO AND METOHIA: AMBIENCE OF THE CRISIS

───

КОСОВО И МЕТОХИЈА: АМБИЈЕНТ КРИЗЕ

Синиша Љепојевић

231–254

Časlav Ocić

KOSOVO AND METOHIA ISSUE

Draft Proposal for the International Multidisciplinary Research Project

───

КОСОВСКОМЕТОХИЈСКО ПИТАЊЕ

Нацрт предлога међународног мултидисциплинарног пројекта

Часлав Оцић

255–258

II

† Миодраг Скулић

ДРУШТВЕНА ПРЕДУЗЕЋА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 1990. ГОДИНE

───

SOCIALLY OWNED ENTERPRISES IN KOSOVO AND METOHIA, 1990

† Miodrag Skulić

259–276

Žarko N. Milenković

THE LAST TESTAMENTS

(Митра Рељић, Српска гробља на Косову и Метохији:

уништена споменичка и језичка баштина)

───

ПОСЛЕДЊИ ТЕСТАМЕНТ

(Митра Рељић, Српска гробља на Косову и Метохији:

уништена споменичка и језичка баштина)

Жарко Н. Миленковић

277–282

NAME INDEX

───

ИНДЕКС ИМЕНА

283- 286

XII

KOSOVO AND METOHIA : A SHORT BIBLIOGRAPHY

───

КОСОВО И МЕТОХИЈА : КРАТКА БИБЛИОГРАФИЈА

287–300

С в е с к а   д р у г а

РАЗВОЈ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 1952–1990.

Статистика и документација

───

B o o k T w o

DEVELOPMENT OF KOSOVO AND METOHIA, 1952–1990

Statistics and Documentation

Дана 2. марта 2022. године на скупу (седмочланог) Одељења друштвених наука, после увида у преломљени рукопис Зборника и читања рецензија које су потписали академици Часлав Оцић и Данило Баста плус четири универитетска професора (види доле!), једногласно је донета одлука да се Зборник објави и да његов уредник буде академик Оцић:

Истог дана академик Чавошки упутио је ову одлуку Сектору издавачке делатности. Дана 3. марта 2022. стиже писмо од академика Владимира С. Костића, који у име Председништва, чија седница је тог дана (наводно) одржана, суспендује објављивање Зборника о КИМ.

На то писмо сам одговорио, али ме Председник није удостојио никаквом реакцијом. Стога сам  писмо председнику Костићу обнародовао најпре у  септембру 2022, а потом  9. новембра 2022. на порталу Стање ствари (2). Опет – мук. Почетком 2023. поново сам упутио отворено писмо Председнику. Поново – мук.

Дана 30. априла 2023. на месту генералног секретара академика Зорана Кнежевића (који је у међувремену изабран за председника САНУ) заменио је академик Небојша М. Лалић. Генерални секретар надлежан је за издавачку делатност, стога сам му се (по препоруци новог председника САНУ) обратио с молбом да омогући штампање Зборника о КИМ. Упркос одлуке Одељења друштвених наука САНУ (в. горе!), генерални секретар САНУ господин академик Небојша М. Лалић одбија да спроведе одлуку ОДН-а о штампању ове публикације све до данашњег дана.

Нема, дакле, никакве сумње, г. академик Лалић је тај који објективно ради за интересе Аљбина Куртија и за сецесионисте на КиМ. (Да ли је и једини, сазнаће се ускоро.)

Дана 1. јуна 2023. године упутио сам академику Лалићу следеће писмо:

САНУ
Академик Небојша Лалић, генерални секретар САНУ

Поштовани г. генерални секретару,

дана 24. маја 2023. године доставио сам Вам допис у коме сам детаљно објаснио да постоји Ваша дужност да приступите реализацији штампања зборника

Економски, својинскоправни и демографски аспекти косовскометохијског питањa:

зборник радова с научног скупа одржаног у САНУ 25. фебруара 2022. године. – Примљено на 2. скупу Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности 2. марта 2022. године на основу реферата академика Данила Н. Басте и Часлава Оцића и универзитетских професора Гојка Рикаловића, Миленка Џелетовића, Бојана Димитријевића и Дејана Молнара / уредник академик Часлав Оцић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2022. – (Научни скупови, Књига 194, Председништво, Књига 15; Академијски одбор за српско питање. – Београд 2022. // Economic, Ownership and DemographicAspects of the Kosovo-Metohia Issue. – Proceedings of the Scientific Conference held at SASA on February 25th, 2022. – Accepted for Publication at the 2nd Session of the Department of Social Sciencesof the Serbian Academy of Sciences and Arts, held on March 2nd 2022 after being reviewed by academicians Danilo N. Basta and Časlav Ocić and University Professors Gojko Rikalović, Milenko Dželetović, Bojan Dimitrijević and Dejan Molnar. – Editor Academician Časlav Ocić. – Serbian Academy of Sciences and Art. – Scientific Conferences Book 194. – Presidency Book 15. – SASA Committee for Serbian Question, Belgrade 2022.

Такође сам истим дописом објаснио да свако Ваше одуговлачење у реалозацији штампања зборника објективно служи сецесионистичкој политици Аљбина Куртија и његових западних спонзора

 Другим речима, али да не буде да нисте разумели, управо то је смисао оног што сам Вам дописом рекао. У прилогу сам Вам доставио и Одлуку Одељења друштвенх наука од 2. марта 2022. године. Одлука је за Вас недвосмислени налог да се наведени зборник штампа.

До дана слања овог мејла нисте уопште одговорили на мој допис.

Видимо да албански сецесионисти убрзавају своје активности, а Вашим нечињењем објективно постајете саучесник у њиховим намерама.

 Тражим да без одлагања приступите реализацији наведене одлуке Одељења друштвених наука, а према процедури коју сам Вам подробно у претходна два дописа описао. Уколико то не учините до 6. јуна о. г. до 12 часова, и о томе ме у писаној форми не обавестите, потврдићете да радите, не само објективно него и субјективно, за албанске сецесионисте и онда ћу поднети кривичну пријаву против Вас надлежном тужилаштву.

 С дужним поштовањем

Часлав Оцић, ред. члан САНУ

Очекујем да ће се г. академик Лалић правдати на све могуће начине, али Зборник неће штампати. И то је та упорност одбране албанских интереса у САНУ која забрињава. И нажалост то није од јуче (3).

Најшира јавност треба да зна да учени и часни људи у САНУ стоје непоколебљиво уз свој народ, и да дају свој интелектуални допринос борби за КиМ. И свакако треба да зна ко је тај,  именом и презименом, ко спречава да та подршка и руководству и грађанима и нашим сународницима на КиМ у виду значајних увида и могућих решења буде делотворна.

Одсудна времена захтевају велику одговорност. Личну, пре свега (у овом случају академика Небојше Лалића), али и институционалну. Читаоци овог отвореног писма неће погрешити ако закључе да је реч о одговорности нове-старе управе САНУ.

(1) А и радило се у САНУ у последњих 30 година. Да поменем само неке наслове: Богдановић, Димитрије. Књига о Косову, Београд 1986; Зборник округлог стола о научном истраживању Косова, Београд 1988; Петровић, Ружа и Марина Благојевић. Сеобе Срба и Црногораца са Косова и Метохије (резултати анкете спроведене 1985–1996 год.), Београд 1989; Никић, Љубомир. Косово 1389–1989. (избор из фондова Библиотеке Српске академије наука и уметности), Београд 1990; Petrović, Ruža and Marina Blagojević. The Migration of Serbs and Montenegrins from Kosovo i Metohija : Results of the survey conducted in 1985–1986, Belgrade 1992; Terzić, Slavenko, ed. Response to Noel Malcolm’s Book Kosovo: A Short History, Belgrade 2000. (Милорад Екмечић, Ђорђе Јанковић, Миле Бјелајац, Ема Миљковић-Бојанић, Ђорђе Борозан, Љубодраг Димић); Срби на Косову и у Метохији, Београд 2004. (ур. Стеван Карамата и Часлав Оцић); Kosovo and Metohija. Past – Present – Future, Belgrade 2006. (Kosta Mihailović, ed.); Institute for Balkanology. Kosovo and Metohija: Living in the Enclave, Belgrade 2007. (Dušan Bataković, ed.); Косово и Метохија, Београд 2007. (ур. Коста Михаиловић); Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija: Identity, Significance,Vulnerability, Belgrade 2017; Уметничко наслеђе српског народа на Косову и у Метохији: историја, идентитет,угроженост, заштита, Београд 2017, (ур. Драган Војводић и Миодраг Марковић); Председништво. Учешће Српске академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији: Прилози чланова и одељења САНУ, Београд 2018 (ур. Марко Анђелковић); Косовско метохијски зборник 1 до 8, Београд 1990. до 2019.

(2) Одуговлачењe штампања зборника САНУ о КиМ директно штети настојањима да се сачува територијална целовитост Србије. Отворено писмо редовног члана САНУ Часлава Оцића председнику САНУ академику Владимиру С. Костићу  Стање ствари, – 9. новембар 2022.

(3) У том смислу ноторна је (ненаучно заснована и противуставна) изјава тадашњег (сада одлазећег) председника САНУ академика Владимира С. Костића дата 18. октобра 2015. у својству председника САНУ: у овом тренутку једина политичка мудрост на који начин са неким елементима достојанства напустити Косово…“ коју је „оверио“ на православни Божић 2021. године. Црна хроника „косовског боја“ у САНУ документована је у зборнику САНУ и косовско питање. Сто докумената // уредник академик Часлав Оцић / Глас јавности, Београд 2021. – ISBN 978-86-83399-27-7 , COBISS.SR–ID 35879945. – XXVI + 518 стр. , илустр. 24 cm.